Co to jest  zachowek ?    To forma  zabezpieczenia  interesów  majątkowych najbliższej rodziny ,  w momencie  gdy spadkodawca pominął  bliskich w  testamencie .

Od  kiedy  obowiązuje unijne rozporządzenie w  zakresie  prawa spadkowego ?  Począwszy od 17  sierpnia 2015 r.  nowe  rozporządzenie  UE określa , które krajowe prawo spadkowe powinno być  stosowane w międzynarodowych  sprawach spadkowych .

Kiedy otwiera się spadek ? Spadek otwiera się  z chwilą śmierci spadkodawcy .

Czy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego ?  Jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy ,podstępem lub grożbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia  lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności ,umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy , podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego .

Kiedy wyłączona jest możliwość  wydziedziczenia ? Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku , jeżeli mu przebaczył .

Jak napisać zwykły testament ? Testament  musi być  napisany osobiście czyli własnoręcznie , musi być podpisany i opatrzony datą .

Co się stanie jeżeli nie zostawimy testamentu ? W takim przypadku spadkobierców wyznaczą przepisy prawa spadkowego . Mamy do czynienia wtedy z dziedziczeniem ustawowym .

Kiedy mamy do czynienia z umową o dożywocie ?  Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie . Powinien on w braku odmiennej umowy przyjąć zbywcę jako domownika , dostarczyć mu wyżywienie ,  ubrania , zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb.