Co to jest  zachowek ?    To forma  zabezpieczenia  interesów  majątkowych najbliższej rodziny ,  w momencie  gdy spadkodawca pominął  bliskich w  testamencie .

Od  kiedy  obowiązuje unijne rozporządzenie w  zakresie  prawa spadkowego ?  Począwszy od 17  sierpnia 2015 r.  nowe  rozporządzenie  UE określa , które krajowe prawo spadkowe powinno być  stosowane w międzynarodowych  sprawach spadkowych .

Jakie dokumenty należy zabrać do pracy w Niemczech ?  Podanie  o pracę wraz ze świadectwami  i dyplomami po niemiecku , Europejską Kartę  Ubezpieczenia Społecznego  , unijny dokument potwierdzający prawo do zachowania zasiłku w trakcie  poszukiwania pracy .

Jaki jest  zakres odpowiedzialności za mienie powierzone ?  Za powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się pieniądze , papiery wartościowe lub kosztowności , narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty , środki ochrony indywidualnej , odzież i obuwie robocze pracownik odpowiada w pełnej wysokości .

Jakie uprawnienia przysługują  w przypadku  niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę ?  Pracownik może wnieść odwołanie do sądu pracy .

Gdzie  szukać  dokumentacji  o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu ? Warto sprawdzić  informacje przygotowane przez ZUS ,  a także  bazę  zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy . Archiwa  posiadają  Urzędy Wojewódzkie  oraz  Ministerstwo gospodarki .

Czy  w  Niemczech  obowiązują  dopłaty do leczenia ?  Wkład  własny  pacjenta to  10 euro za każdy dzień  w szpitalu .

Czy obcokrajowiec w  razie wypadku może korzystać  z pomocy medycznej ? Jeżeli  obcokrajowiec przebywający w Polsce nie ma EKUZ , może w NFZ starać  się  o certyfikat zastępczy EKUZ  i korzystać z darmowej opieki medycznej .

Gdzie  zgłosić  działalność  gospodarczą  w  Niemczech ?  Zgłoszenie  on-line , listowne , osobiste  należy  wnieść  do Gewerbeamt .

Kiedy otwiera się spadek ? Spadek otwiera się  z chwilą śmierci spadkodawcy .

Czy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego ?  Jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy ,podstępem lub grożbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia  lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności ,umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy , podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego .

Jakie są prawa pracowników oddelegowanych  do pracy w Niemczech ? Polskiego pracownika oddelegowanego obowiązują przepisy niemieckiego prawa dotyczące m.in. wymiaru czasu pracy  , bezpieczeństwa i ochrony zdrowia czy szczególnych warunków pracy .

Czy w Niemczech pracodawca może zatrudnić na okres próbny ? Pracodawca ma prawo do zatrudnienia pracownika na okres próbny od 2 tygodni do 6 miesięcy .

Gdzie potwierdzić okres zatrudnienia lub ubezpieczenia w Niemczech ? Odpowiedni wniosek należy złożyć do niemieckiego urzędu pracy .

Kiedy ZUS wyda decyzję w sprawie emerytury ? ZUS wyda decyzję  w sprawie prawa do emerytury czy renty lub ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku i dokumentów .

Kiedy wyłączona jest możliwość  wydziedziczenia ? Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku , jeżeli mu przebaczył .

Komu  przysługuje odprawa emerytalna ? Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury , którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę

Na kim spoczywa ciężar dowodu odpowiedzialności ? Pracodawca jest zobowiązany wykazać okoliczności uzasadniające  odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody .

Gdzie znajduje się ewidencja czasu pracy ? Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy  pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń .

Kogo nazywamy telepracownikiem ?  Pracownik , który wykonuje pracę  regularnie poza zakładem pracy , z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej .

Jak napisać zwykły testament ? Testament  musi być  napisany osobiście czyli własnoręcznie , musi być podpisany i opatrzony datą .

Co się stanie jeżeli nie zostawimy testamentu ? W takim przypadku spadkobierców wyznaczą przepisy prawa spadkowego . Mamy do czynienia wtedy z dziedziczeniem ustawowym .

Co to jest umowa o dzieło ? To umowa cywilnoprawna . Czas trwania zależy od porozumienia stron ,  zapłata ustalona jest w umowie .

Kiedy mamy do czynienia z umową o dożywocie ?  Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie . Powinien on w braku odmiennej umowy przyjąć zbywcę jako domownika , dostarczyć mu wyżywienie ,  ubrania , zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb.